رسوایی جدید حسن فراهانی مدعی بنیانگذاری متاریدینگ

حسن فراهانی برای تأیید ادعاهای دروغین خود و افتراء و تهمت به منتقدانش ،دیگران را نیز در بازی خود وارد کرده است. یکی از این افراد فردی به نام «مهدی نادی» است که مسئولیتی در دارالقرآن دارد و قبلا به دعوت فراهانی در یکی از جلسات او حاضر شده  و از روی ناآگاهی مطالبی در تأیید او گفته است. نادی […]